Клиент: гр. Хасково
Тип:СМР

В рамките на проект: „Реконструкция и благоустрояване на публични пространства за осигуряване на зелена и достъпна градска среда в гр. Хасково” , осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансиран от ЕС и договор за строителство: №BG161PO001/1.4-09/2012/008-S-08 рег. №54/ 12.03.2014г. с обхват: Реконструкция и благоустрояване на централна градска част гр.Хасково в обхвата на пл.”Свобода”, пл.”Общински”, ул.”Велико Търново” и ул. “Сан Стефано” беше направено цялостно подновяване на всички стари настилки – плочки, мрамори, асфалт, подземните комуникации минаващи под централната част се смениха а именно: главни и второстепенни водопроводи и канализации, ЕЛ. инсталации силови и слаботокови, изградено бе улично и парково осветление, смяна на бордюри и тротоарни плочки, оформяне на нови алеи, градинки с растения и тревни площи, автоматизирана поливна система за поливане, отводнителна система – шахти и улеи, оформиха се детски площадки със съоражения, оборудване за деца и каучукови настилки.

Изпълнени бяха следните видове смр:

 • Демонтажни работи – демонтаж на стари настилки и бордюри по площадки и тротоари, премахване на парапети и съоражения по детските площадки, демонтаж на цветарници и скулптори, както пейки и кошчета.
 • Земни работи и вертикална планировка,
 • Нови настилки и бордюри – тротоарни плочки, бетонови цветни павета с които бяха оформени фигури, гранитни плочи, градински и пътни бордюри, асфалтиране на главни улици и паркинги,
 • Архитектурни работи – оформиха се нови цветарници и градинки: кофраж, армировка, бетон, зидария с червени павета,
 • ВиК инсталации – водопроводи с ПЕВП тръби от ф75 до ф560 ,фасоннни части и СК и арматура, улична канализация с PVC и гофрирани тръби с диаметър от ф110 до ф350 , СВО и СКО, тротоарни пожарни хидранти,
 • Ел. комуникациии – ел. кабели и проводници, кабелни колектори, улични и паркови стълбове с осветителни тела,
 • Поливна инсталация – тръби ПЕВП ф30 – ф90, градински шахти, разпръскавачи и капково поливане, ск и градински хидранти,
 • Отводнителна система – тръби PVC от ф110 – ф200, отводнителни улеи с шахти, сифони с обратна клапа,
 • Детски площадки – детски комбинирани съоръжения, детски съоражения за даца с увреждания,пясъчник и маса за игра с пясък, направа на гумирани настилки,
 • Доставка и монтаж оборудване – пейки и кошчета,
 • Озеленяване и затревяване на площи и нови градинки, както и около детските площадки .

С реализацията на проекта: „Реконструкция и благоустрояване на публични пространства за осигуряване на зелена и достъпна градска среда в гр.Хасково” се постигна една много добра, обновена и функционална централната част на града за ползване от неговите жители и през годините.