Клиент: ЕС, община Хасково
Тип:СМР

Във връзка с реализацията на проект: „Подобряване на парковата среда и пешеходни зони за достъпна архитектурна среда в гр. Хасково” по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013г. който е финансиран от ЕС и договор за строителство № BG161PO001/1.4-02/2008/017-S-01 се изпълниха 30бр. детски площадки в гр.Хасково като на по вечето се направи разширяване на площите им.

Демонтаж и смяна на настилките, бордюрите, рампи и подходи за инвалиди, детските съоражения и парковото оборудване бяха за ремонт и смяна съгласно новите изисквания и европейски стандарти за детски площадки и зони за хора с увреждания.

При изпълнението на площадките се оформиха зони за игра и занимание на децата, зони за хора с увреждания и достъпна среда, като бяха заградени със огради отговарящи на еропейските норми и директиви.

Запазиха се някои от съществуващите пързалки, люлки и катерушки, като се реконструираха и приведоха в много добро състояние за ползване със съответните указателни табели и марки указващи групите от деца които могат да ги ползват. Други се замениха с напълно нови комбинирани детски съоръжения и оборудване.

Промените в благоустрояването на детския сектор осигуриха достъп на деца с увреждания до всички нива на площадките посредством рампи с размери съобразени с Наредба 3 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии. Площадките се разделиха по възрастови групи както следва: до 3 години, от 3 до 12 години и от 12 до 18 години. На всяка площадка се разположиха необходимите места за сядане, кошчета за отпадъци и информационни табели.

На някои площадки се разположиха клатушки и дървени къщички за игра. Монтираните съоръжения бяха съобразени с възрастта на децата, които ще ги използват и осигуряването на 50 % от съоръженията за ползване от ползватели с увреждания. Основните дейности за занимания са: Пързаляне; Люлеене; Клатушкане; Катерене; Пазене на равновесие; Игри със сюжети и роли; Занимателни игри – пъзели, лабиринти и сметало.

Съоръженията които бяха монтирани отговарят на стандарти БДС EN 1176 “Съоръжения за площадки за игра”, при съответствието на които се счита, че съоръженията за игра отговарят на изискванията за безопасност: Ø БДС EN 1176-1 “Съоръжения за площадки за игра. Част 1: Общи изисквания за безопасност и методи за изпитване”Ø БДС EN 1176-2 “Съоръжения за площадки за игра. Част 2: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на люлки-махало”Ø БДС EN 1176-3 “Съоръжения за площадки за игра. Част 3: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на пързалки”Ø БДС EN 1176-4 “Съоръжения за площадки за игра. Част 4: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на въжени линии”Ø БДС EN 1176-5 “Съоръжения за площадки за игра. Част 5: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на въртележки”Ø БДС EN 1176-6 “Съоръжения за площадки за игра. Част 6: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на съоръжения за люлеене”.

На западната площадка беше оформена алея за велосипеди с пътни знаци за обучение на правилата за движение. За по – бърз преход между някои от детските площадки се оформиха стълбички и рампи с парапети за деца в неравностойно положение.

Детските площадки се изпълниха със специални и на определени места каучукови настилки – за предпазване на децата от наранявания и травми. Ударопоглъщащите настилки отговарят на стандарти БДС EN 1177 “Ударопоглъщаща повърхност за площадки за игра”.

Изпълни се озеленяване и затревяване около площадките и зоните за отдих, посади се красива декоративна растителност от дървета, храсти и тревни видове които спомогнаха за по добра градска среда. Видовете, които бяха посадени са подходящи и не са опасни за здравето на ползвателите. Тази растителност изпълнява декоративни, естетически, защитни и изолационни функции в района на детските сектори.

С цялостното изпълнение и обновяване на парковата среда, пешеходните зони и детските площадки се постигна адаптиране и интегриране към достъпна и архитектурна градска среда за хора и деца с увреждания.

Изпълнени бяха следните видове смр:

  • Земни работи и вертикална планировка,
  • Демонтаж стари настилки и бордюри,
  • Демонтаж стари детски съоражения и оборудване,
  • Оформяне на пясъчници и маси за игра с пясък,
  • Полагане нови бордюри и водещи ивици,
  • Настилки от бетонови плочи, каменни настилки, и каучукови настилки отговарящи на съответните стандарти и норми,
  • Доставка и монтаж на детски съоръжения – отговарящи на евро директивите и стандартите за деца,
  • Доставка и монтаж парково оборудване – пейки и кошчета,
  • Озеленяване и затревяване около площадки и зони за отдих.